Katastr nemovitostí

 

Někdy nastává při objednávce geodetických prací problém specifikovat jakou práci práci vlastně potřebujete. K lepší orientaci v problematice jsme pro Vás sepsali následující text.

Pro vyznačení staveb, rozdělení pozemků, změny hranic pozemků, vyznačení věcného břemene, apod. je zapotřebí geometrický plán. Geometrickým plánem se rozumí technický podklad pro zobrazení do katastru nemovitostí. Je nedělitelnou součástí právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, pokud je zapotřebí předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy – typicky při při dokončení budovy (která je předmětem zápisu v katastru nemovitostí), rozdělení stávajícího pozemku,  apod.

Nabízíme Vám vyhotovení geometrického plánu pro:

  • vyznačení stavby (rodinný dům, přístavba, garáž, výrobní haly, …) – vyhotovuje se pro dokončenou stavbu. Je zapotřebí ke kolaudaci příslušné stavby. Spolu s kolaudačním rozhodnutím ho budete potřebovat k žádosti o zápis do katastru nemovitostí (KN).
  • rozdělení pozemků – pokud se rozhodnete prodat nebo darovat část svého pozemku, budete potřebovat právě tento typ geometrického plánu. Ten potom spolu s kupní či darovací smlouvou a souhlasem stavebního úřadu s dělením nebo scelováním pozemku předkládáte k zápisu do KN.
  • vyznačení věcného břemene – věcné břemeno (VB) omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného. Vyhotovuje se např. pro inženýrské sítě (kde je nutný přístup na pozemek z důvodů údržby) nebo pro právo chůze a jízdy.
  • vytyčení vlastnické hranice pozemku – pokud potřebujete v terénu znát své vlastnické hranice (např. chcete stavět plot a nevíte kde přesně nebo máte spory se sousedem), potřebujete geodeta, který na základě mapových podkladů Vaši hranici v terénu vyznačí, sepíše protokol a ten spolu spolu s dokumentací o vytýčení uloží na příslušný katastrální úřad. Geometrický plán se tedy nevyhotovuje. Je třeba podotknout, že výsledek vytýčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem.
    Pokud však s vytýčením dojde ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti (tzv. zpřesnění) vyhotoví se geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků. Musí však obsahovat souhlasy všech sousedů (tzv. souhlasné prohlášení). Pokud jeden soused nesouhlasí, geometrický plán se nevyhotovuje a postačí výše uvedená dokumentace.

Z výše uvedeného vyplývá, že nestačí si geometrický plán objednat a zaplatit. Je třeba vše dokončit zápisem do KN. Teprve potom je vše právně v pořádku.

Co potřebujete k objednání geometrického plánu u nás?

K objednání práce postačí parcelní číslo dotčeného pozemku a název katastrálního území, ve kterém daný pozemek leží. Pokud máte doma starou dokumentaci (staré geometrické plány, smlouvy, …) je lepší vzít ji s sebou k objednávce.

Za jak dlouho od objednávky dostanete hotový geometrický plán?

Je třeba si uvědomit, že výroba geometrického plánu sestává ze třech fází:

  1. práce v terénu – nejkratší fáze celého procesu. Dle aktuálního vytížení a získání podkladů z katastru nemovitostí vyrážíme v nejkratším možném termínu od objednávky do terénu. Tahle fáze trvá dle obsáhlosti a náročnosti měření v dané lokalitě řádově hodiny až dny.
  2. kancelářské práce – dle rozsahu a náročnosti trvá tahle fáze řádově dny až týdny, ve vyjímečných případech i déle.
  3. ověření na katastrálním úřadě – doba, kterou nejsme schopni ovlivnit. Katastrální úřad má na to ze zákona lhůtu 30 dní. Nutno však dodat, že na většině katastrálních úřadů v našem kraji je tato lhůta mnohem kratší. Jen je třeba tohle brát na vědomí a neobjednávat geometrický plán třeba týden před plánovanou kolaudací.

Ke každé zakázce Vám nabízíme naše doplňkové služby jako třeba vyřízení potřebných formalit se zápisem nebo vkladem na katastrálním úřadě, odborné poradenství v oboru katastru nemovitostí nebo zajištění vypracování smlouvy pro vklad, vypořádání spoluvlastnictví, převod pozemků, věcné břemeno, …